Salgs- og leveringsbetingelser for Trykkeren.dk

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem kunden og Trykkeren.dk, i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale her om imellem parterne.
-
§ 1. Tilbud og aftale
-
1.1. Tilbud er bindende for Trykkeren.dk i 30 dage fra tilbudets dato at regne.
1.2. Aftale er indgået, når kundens accept er modtaget af Trykkeren.dk.
1.3. Har kunden anmodet Trykkeren.dk om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er Trykkeren.dk berettiget til at få dette arbejde betalt.
1.4. Tilbudet er betinget af, at:
Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbudet.
Kunden kan ikke forlange arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbudet.
Det af kunden fremsendte materiale svarer til Trykkeren.dk afgivne tilbud.
-
§ 2. Pris
-
2.1. Alle priser er ekskl. moms og levering.
2.2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Trykkeren.dk berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
2.3. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er kunden berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.
2.5. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Trykkeren.dk berettiget til at kræve betaling for:
Ekstra arbejde som følge af at det grundmateriale, kunden har givet Trykkeren.dk, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
Ekstra arbejde som følge af at kunden rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
Ekstra arbejde som følge af at kunden foretager flere korrekturer end aftalt i tilbudet.
Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med kunden efter aftalens indgåelse.
Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af kundens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.
Ekstra arbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet kundens forhold.
-
§ 3. Levering
-
3.1. Levering sker ab fabrik/underleverandørs fabrik.
3.2. Trykkeren.dk bestiller og betaler dog for transport til bestillers anviste adresse/adresser.
3.3. Trykkeren.dk er forpligtet til på bestillers anmodning og for deres regning at tegne transportforsikring.
3.4. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med kunden, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:
Kundens handling eller undladelse. De i punkt 8.1 nævnte omstændigheder.
3.5. Ved disse forsinkelser har Trykkeren.dk ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
3.6. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af Trykkeren.dk leveringsforpligtelser fordyres, er Trykkeren.dk forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt kunden erklærer at ville betale den af Trykkeren.dk beregnede merpris.
3.7. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer Trykkeren.dk leveringstidspunktet.
3.8. Al forsendelse sker på kundens risiko, også i tilfælde hvor varen leveres fragtfrit.
-
§ 4. Betaling
-
4.1. Med mindre andet er aftalt, skal betalingen ske inden 8 dage fra fakturadato.
4.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med Trykkeren.dk til enhver tid gældende rente.
4.3. Indgår betaling senere end aftalt, tillægges morarenter efter Trykkeren.dk's til enhver tid gældende morarentesats, p.t. 2% pr. påbegyndt måned fra fakturaens forfaldstid at regne til betaling sker.
4.4. På Trykkeren.dk anmodning er kunden til en hver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.
Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Trykkeren.dk forpligtet til at friholde kunden for enhver udgift forbundet hermed.
-
§ 5. Ejendomsret, ophavsret m.v.
-
5.1. Ophavsretten til de af Trykkeren.dk udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører Trykkeren.dk og må ikke uden Trykkeren.dk godkendelse overlades til tredjemand.
5.2. Hvad Trykkeren.dk har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellem produkter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er Trykkeren.dk's ejendom.
Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.
5.3. Det i 5.2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for kunden og opbevares kun efter særskilt aftale herom.
-
§ 6. Forsinkelse
-
6.1. Indtræder forsinkelse, er kunden med det af 3.1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.
-
§ 7. Mangler
-
7.1. Trykkeren.dk har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.
7.2. Kunden er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.
7.3. Trykkeren.dk har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Trykkeren.dk, har Trykkeren.dk ret til en rimelig mer- eller mindrelevering udover 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til Trykkeren.dk leverings betingelser.
7.4. Kunden er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance.
Undlades reklamation eller reklamerer kunden for sent, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende.
Trykkeren.dk er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.
7.5. Trykkeren.dk hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at kunden selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.
7.6. Trykkeren.dk er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt kunden ikke skriftligt har givet Trykkeren.dk nøjagtig instruktion om disses placering.
7.7. Trykkeren.dk giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder.
Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.
-
§ 8. Ansvar
-
8.1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Trykkeren.dk intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:
Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.
I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.
I øvrigt enhver omstændighed som Trykkeren.dk ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militær indkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende forcemajeure situation.
8.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den 8.1 omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til under Trykkeren.dk forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.
8.3. Trykkeren.dk hæfter ikke for kundens drifttab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand, jf. dog 8.4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.
8.4. Trykkeren.dk er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed.
Trykkeren.dk er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved kundens kontrol af de leverede produkter.
Trykkeren.dk er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på kundens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, med mindre det dokumenteres, at der fra Trykkeren.dk side er handlet med grov uagtsomhed.
Trykkeren.dk hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at Trykkeren.dk i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar overfor tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for Trykkeren.dk ansvar, er kunden pligtig til at holde Trykkeren.dk skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.
8.5. Trykkeren.dk har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretnings kendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.
Pådrager Trykkeren.dk sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden Trykkeren.dk skadesløs for et sådant ansvar.
8.6. Trykkeren.dk har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.lign., som ikke er Trykkeren.dk, men som er overladt denne af kunden med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder Trykkeren.dk har udført.
Trykkeren.dk er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Trykkeren.dk eller hans folk.
Kunden må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.
-
§ 9. Underleverandører
-
9.1. Trykkeren.dk er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.
-
§ 10. Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbejde
-
10.1. Hvis der med kunden af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på
3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter,
og 6 måneder for uge- og 14 dagesskrifter.
-
§ 11. Købeloven
-
11.1. Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.


-

Trykkeren.dk ⋅ Snogegårdsvej, 2820 Gentofte, tlf. 39 65 74 41
kontakt@trykkeren.dk